2935 Richmond Road

Pour la version francaise de cette page, veuillez cliquer ici.

--

FILIPINO

Upang mabasa ang impormasyong ito sa Filipino, tingnan sa ibaba.

--

ARABIC

يرجى الاطلاع أدناه لقراءة هذه المعلومات باللغة العربية

--

PERSIAN

برای خواندن این اطلاعات به زبان فارسی، زیر را ببینید.

---

Hello everyone,

Although I’m helping MPP Chandra Pasma and Councillor Theresa Kavanagh in this matter, I am not your City Councillor. 2935 Richmond Road is in Bay Ward (Ward 7), and Theresa Kavanagh is your councillor. I’m just helping out my colleague.

Thanks,

Sean

---

Hello po sa lahat,

Bagamat tumutulong ako kina MPP Chandra Pasma at Konsehal Theresa Kavanagh sa bagay na ito, hindi po ako ang inyong Konsehal ng Lungsod. 2935 Richmond Road ay nasa Bay Ward (Ward 7), at Theresa Kavanagh ay ang iyong konsehal. Tumutulong lang ako sa kasamahan ko.

Salamat,

Sean

--

مرحبا بالجميع،

أردت فقط توضيح عنصر آخر. على الرغم من أنني أساعد MPP Chandra Pasma والمستشار تيريزا كافانا في هذا الأمر ، إلا أنني لست عضو مجلس مدينتك. 2935 طريق ريتشموند في باي وارد (الجناح 7) ، وتيريزا كافانا هي مستشارك. أنا فقط أساعد زميلي.

شكرا

شون

--

سلام به همه،

من فقط می خواستم یک مورد دیگر را روشن کنم. اگر چه من به MPP چاندرا پاسما و مشاور ترزا کاوانا در این موضوع کمک می کنم، من مشاور شهر شما نیستم. 2935 ریچموند جاده در بخش خلیج (بخش 7) است، و ترزا Kavanagh مشاور شما است. من فقط دارم به همکارم کمک میکنم

ممنون

شان

--

Please note that while this information is based on the Residential Tenancies Act, it does not constitute legal advice. You are strongly encouraged to seek legal advice from Community Legal Services, a lawyer, or a paralegal. 

Please note that while this information is based on the Residential Tenancies Act, it does not constitute legal advice. You are strongly encouraged to seek legal advice from Community Legal Services, a lawyer, or a paralegal. 

To Residents of 2935 Richmond Road - Some Information on Your Rights as Tenants:

Recently, your landlord has been issuing eviction notices for renovations to the building. Here is a quick overview of your rights as tenants, along with links to resources and further information. Please note that while this information is based on the Residential Tenancies Act, it does not constitute legal advice. You are strongly encouraged to seek legal advice from Community Legal Services, a lawyer, or a paralegal. 

 

How much notice does my landlord need to give me to move out for a renovation?

The landlord must give you 120 days’ notice.

 

Do I have to move out like the landlord says?

You can fight the eviction notice at the Landlord and Tenant Board if you do not think that the eviction notice is fair, or if you think that the renovations will not take place, or if you think that the renovations should not require your unit to be vacant while they are being done.

 

What if the renovations are going ahead or I decide to move out?

You have the right to choose to move back into your apartment once the work is finished. The landlord must then offer you the same level of rent that you would have if you had never moved out (which means your current level of rent, plus the limited increase allowed under the Residential Tenancies Act if you are displaced for more than a year). If you want to exercise this right, you need to inform the landlord in writing before you move out.

Whether you choose to return or find new housing permanently, the landlord must offer you three months' rent in compensation. If you choose to return, the landlord may offer you rent for the period you are living somewhere else if that turns out to be less than three months.

 

What if the landlord is offering me more than three months’ rent if I agree not to return or to move out sooner?

You can accept this offer if you choose, but you do not have to accept it. Not accepting it does not change your rights to return or to compensation of three months’ rent.

 

How long do I have to make a decision?

Until the Landlord and Tenant Board makes a decision in favour of the landlord, you do not have to vacate the unit. If you choose to end your lease and move elsewhere or to move elsewhere while you wait to be able to return to your apartment, you only have to provide 10 days’ notice because of the landlord’s N13 notice.

If you wish to return to your apartment, you don’t need to wait for an LTB decision, but make sure that you inform your landlord in writing of your wish to return to your unit.

 

But the landlord told me I had to make a decision by this week. Is this true?

The landlord can choose to make you an offer of compensation that is higher than what is required by law and set a deadline for you to accept that offer. But not accepting that offer does not end your right to compensation or the right to return to your apartment after the renovations are done.

 

The landlord said I had to sign an agreement to move out. Do I have to?

No, you do not have to sign an agreement to move out unless you choose to. It is recommended that you do not sign one without consulting someone for legal advice.

 

Where do I go for legal advice or to find more information?

For more information on your rights during a renoviction, visit the Community Legal Education Ontario website: 

Being evicted for renovations - CLEO (Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario)

For a step-by-step guide on how to proceed, check out: 

Can my landlord make me move out for repairs or renovations? - Steps to Justice

For legal advice, you can reach out to Community Legal Services of Ottawa, to a paralegal, or to a lawyer. The contact information for Community Legal Services of Ottawa is here:

Contact Us - Community Legal Services of Ottawa / Services juridiques communautaires d'Ottawa (clsottawa.ca)

The Law Society of Ontario operates a lawyer referral service, which can provide the name of a lawyer or paralegal who is willing to provide a free legal consultation of up to 30 minutes. You can find that service here: 

Law Society Referral Service (lso.ca)

For additional resources in Ottawa, check out MPP Chandra Pasma’s Tenant Guide: 

2024 Tenant Guide - Chandra Pasma 

 

Who can I call if I need help understanding my rights?

You can call MPP Chandra Pasma’s office at 613-721-8075 or Ottawa City Councillor Theresa Kavanagh’s office at 613-580-2477.

---

FILIPINO

Mangyaring tandaan na habang ang impormasyong ito ay batay sa Residential Tenancies Act, hindi ito bumubuo ng legal na payo. Ikaw ay malakas na hinihikayat na humingi ng legal na payo mula sa Community Legal Services, isang abogado, o isang paralegal. 

Mangyaring tandaan na habang ang impormasyong ito ay batay sa Residential Tenancies Act, hindi ito bumubuo ng legal na payo. Ikaw ay malakas na hinihikayat na humingi ng legal na payo mula sa Community Legal Services, isang abogado, o isang paralegal. 

Sa mga residente ng 2935 Richmond Road - ilang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan bilang mga nangungupahan:

Kamakailan lamang, ang iyong may ari ng lupa ay nag isyu ng mga abiso sa pagpapaalis para sa mga pagbabagong tatag sa gusali. Narito ang isang mabilis na buod ng iyong mga karapatan bilang mga nangungupahan, kasama ang mga link sa mga mapagkukunan at karagdagang impormasyon. Mangyaring tandaan na habang ang impormasyong ito ay batay sa Residential Tenancies Act, hindi ito bumubuo ng legal na payo. Ikaw ay malakas na hinihikayat na humingi ng legal na payo mula sa Community Legal Services, isang abogado, o isang paralegal.

 

Magkano po ba ang notice na kailangan ibigay sa akin ng landlord ko para makalipat ng bahay para sa renovation?

Kailangang bigyan ka ng may ari ng 120 araw na abiso.

 

Kailangan ko pa bang lumipat ng bahay tulad ng sabi ng may ari ng bahay?

Maaari mong labanan ang abiso ng pagpapaalis sa Lupon ng Landlord at Tenant kung hindi mo iniisip na ang abiso ng pagpapaalis ay patas, o kung sa tingin mo na ang mga renovation ay hindi magaganap, o kung sa palagay mo na ang mga renovations ay hindi dapat na kinakailangang maging bakante ang iyong unit habang ginagawa ang mga ito.

 

Paano kung matutuloy ang renovations o magdecide akong lumipat ng bahay?

May karapatan kang pumili na lumipat pabalik sa iyong apartment kapag natapos na ang trabaho. Ang may ari ng lupa ay dapat pagkatapos ay mag alok sa iyo ng parehong antas ng upa na mayroon ka kung hindi ka pa lumipat (na nangangahulugang ang iyong kasalukuyang antas ng upa, at ang limitadong pagtaas na pinapayagan sa ilalim ng Residential Tenancies Act kung ikaw ay displaced para sa higit sa isang taon). Kung nais mong gamitin ang karapatang ito, kailangan mong ipaalam sa may ari ng lupa sa pamamagitan ng sulat bago ka lumipat.

Pinili mo man na bumalik o maghanap ng bagong pabahay nang permanente, kailangang mag alok sa iyo ang may ari ng tatlong buwang upa bilang kabayaran. Kung pipiliin mong bumalik, maaaring mag alok sa iyo ang may ari ng upa para sa panahon na ikaw ay nakatira sa ibang lugar kung iyon ay lumiliko na mas mababa sa tatlong buwan.

 

Paano kung ang may ari ay nag aalok sa akin ng higit sa tatlong buwang upa kung pumayag akong hindi na bumalik o lumipat nang mas maaga?

Maaari mong tanggapin ang alok na ito kung pipiliin mo, ngunit hindi mo kailangang tanggapin ito. Ang hindi pagtanggap nito ay hindi nagbabago sa iyong mga karapatan na bumalik o sa kabayaran ng tatlong buwang upa.

 

Gaano katagal pa ako magdedesisyon?

Hangga't walang desisyon ang Landlord and Tenant Board na pabor sa may ari ng lupa, hindi mo kailangang magbakante ng unit. Kung pinili mong tapusin ang iyong pag upa at lumipat sa ibang lugar o lumipat sa ibang lugar habang naghihintay ka upang makabalik sa iyong apartment, kailangan mo lamang magbigay ng 10 araw na abiso dahil sa abiso ng N13 ng may ari ng bahay.

Kung nais mong bumalik sa iyong apartment, hindi mo na kailangang maghintay para sa isang desisyon ng LTB, ngunit siguraduhin na ipaalam mo sa iyong may ari sa sulat ng iyong nais na bumalik sa iyong unit.

 

Pero sinabi sa akin ng may ari na kailangan kong magdesisyon sa linggong ito. Totoo po ba ito?

Hindi, hindi mo kailangang pumirma ng isang kasunduan upang lumipat maliban kung pinili mo. Inirerekomenda na huwag kang pumirma ng isa nang hindi kumunsulta sa isang tao para sa legal na payo.

 

Saan ako pupunta para sa legal na payo o upang makahanap ng karagdagang impormasyon?

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa panahon ng renoviction, bisitahin ang Community Legal Education Ontario website: 

Being evicted for renovations - CLEO (Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario)

Para sa isang hakbang hakbang na gabay sa kung paano magpatuloy, tingnan ang: 

Can my landlord make me move out for repairs or renovations? - Steps to Justice

Para sa legal na payo, maaari mong maabot ang Community Legal Services ng Ottawa, sa isang paralegal, o sa isang abogado. Ang impormasyon ng contact para sa Community Legal Services ng Ottawa ay narito:

Contact Us - Community Legal Services of Ottawa / Services juridiques communautaires d'Ottawa (clsottawa.ca)

Ang Law Society of Ontario ay nagpapatakbo ng isang abogado referral service, na maaaring magbigay ng pangalan ng isang abogado o paralegal na handang magbigay ng isang libreng legal na konsultasyon ng hanggang sa 30 minuto. Maaari mong mahanap ang serbisyong iyon dito: 

Law Society Referral Service (lso.ca)

Para sa karagdagang mga mapagkukunan sa Ottawa, tingnan ang Gabay sa Tenant ng MPP Chandra Pasma: 

2024 Tenant Guide - Chandra Pasma 

 

Sino ang maaari kong tawagan kung kailangan ko ng tulong sa pag-unawa sa aking mga karapatan?

Maaari kang tumawag sa tanggapan ng MPP Chandra Pasma sa 613-721-8075 o sa tanggapan ni Ottawa City Councilor Theresa Kavanagh sa 613-580-2477.

---

ARABIC

إلى سكان 2935 طريق ريتشموند - بعض المعلومات عن حقوقكم كمستأجرين

في الآونة الأخيرة، أصدر مالك العقار الخاص بك إشعارات الإخلاء بسبب أعمال التجديدات في المبنى. فيما يلي لمحة سريعة عن حقوقك كمستأجر، بالإضافة إلى روابط لمصادر ومعلومات إضافية. يُرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه المعلومات تستند إلى قانون الإيجارات السكنية، إلا أنها لا تشكل مشورة قانونية. نشجعك بشدة على طلب المشورة القانونية من الخدمات القانونية المجتمعية أو محامٍ أو مساعد قانوني.

--

ما هو مقدار الإشعار الذي يحتاج المالك إلى إعطائه لي للانتقال من المنزل للتجديد؟

يجب أن يعطيك المالك إشعاراً قبل 120 يوماً.

--

هل يجب أن أنتقل من المنزل كما يقول صاحب العقار؟

يمكنك الاعتراض على إشعار الإخلاء في مجلس المالك والمستأجر إذا كنت تعتقد أن إشعار الإخلاء غير عادل، أو أن التجديدات ستتم، أو أن التجديدات تتطلب أن تكون وحدتك شاغرة أثناء القيام بها.

--

ماذا لو كانت التجديدات ستمضي قدماً أو قررت الانتقال من المنزل؟

لديك الحق في اختيار العودة إلى شقتك بمجرد الانتهاء من العمل. يجب على المالك بعد ذلك أن يعرض عليك نفس مستوى الإيجار الذي كنت ستحصل عليه إذا لم تنتقل من شقتك (وهو ما يعني مستوى إيجارك الحالي، بالإضافة إلى الزيادة المحدودة المسموح بها بموجب قانون الإيجارات السكنية إذا كنت قد انتقلت لأكثر من عام). إذا كنت ترغب في ممارسة هذا الحق، فعليك إبلاغ المالك كتابيًا قبل الانتقال.

سواء اخترت العودة أو العثور على سكن جديد بشكل دائم، يجب على المالك أن يعرض عليك إيجار ثلاثة أشهر كتعويض. إذا اخترت العودة، يجوز للمالك أن يعرض عليك إيجار الفترة التي تسكن فيها في مكان آخر إذا تبين أن هذه الفترة أقل من ثلاثة أشهر.

--

ماذا لو عرض عليَّ المالك إيجار أكثر من ثلاثة أشهر إذا وافقت على عدم العودة أو الانتقال في وقت أقرب؟

يمكنك قبول هذا العرض إذا اخترت ذلك، ولكن ليس عليك قبوله. عدم قبوله لا يغير من حقوقك في العودة أو التعويض عن إيجار ثلاثة أشهر.

--

كم من الوقت يجب أن أتخذ القرار؟

إلى أن يتخذ مجلس المالك والمستأجر قراراً لصالح المالك، لا يتعين عليك إخلاء الوحدة السكنية. إذا اخترت إنهاء عقد إيجارك والانتقال إلى مكان آخر أو الانتقال إلى مكان آخر ريثما تتمكن من العودة إلى شقتك، فما عليك سوى تقديم إشعار مدته 10 أيام فقط بسبب إشعار N13 الصادر عن المالك.

إذا كنت ترغب في العودة إلى شقتك، فلا داعي لانتظار قرار مجلس تأجير الشقق السكنية LTB، ولكن تأكد من إبلاغ مالك العقار خطياً برغبتك في العودة إلى شقتك.

--

لكن المالك أخبرني أن عليّ اتخاذ قرار بحلول هذا الأسبوع. هل هذا صحيح؟

يمكن للمالك أن يختار تقديم عرض تعويض أعلى مما هو مطلوب بموجب القانون وتحديد موعد نهائي لك لقبول هذا العرض. ولكن عدم قبولك لهذا العرض لا ينهي حقك في التعويض أو حقك في العودة إلى شقتك بعد الانتهاء من التجديدات.

--

مالك العقار قال أنه يجب أن أوقع على اتفاقية للانتقال. هل يجب علي ذلك؟

لا، ليس عليك التوقيع على اتفاقية للانتقال إلا إذا اخترت ذلك. يوصى بعدم التوقيع على اتفاق دون استشارة شخص ما للحصول على المشورة القانونية.

--

أين أذهب للحصول على المشورة القانونية أو للعثور على مزيد من المعلومات؟

لمزيد من المعلومات عن حقوقك أثناء التجديد، قم بزيارة الموقع الإلكتروني للتعليم القانوني المجتمعي في أونتاريو:

Being evicted for renovations - CLEO (Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario)

للاطلاع على دليل تفصيلي حول كيفية المتابعة، راجع:

Can my landlord make me move out for repairs or renovations? - Steps to Justice

للحصول على المشورة القانونية، يمكنك التواصل مع الخدمات القانونية المجتمعية للخدمات القانونية المجتمعية في أوتاوا، أو مع مساعد قانوني أو محامٍ. تتوفر معلومات الاتصال بالخدمات القانونية المجتمعية في أوتاوا هنا:

Contact Us - Community Legal Services of Ottawa / Services juridiques communautaires d'Ottawa (clsottawa.ca)

تدير جمعية القانون في أونتاريو خدمة إحالة المحامين، والتي يمكن أن توفر لك اسم محامٍ أو مساعد قانوني على استعداد لتقديم استشارة قانونية مجانية لمدة تصل إلى 30 دقيقة. يمكنك العثور على هذه الخدمة هنا:

Law Society Referral Service (lso.ca)

لمزيد من الموارد الإضافية في أوتاوا، راجع دليل المستأجرين الخاص بالنائب البرلماني شاندرا باسما:

2024 Tenant Guide - Chandra Pasma 

بمن يمكنني الاتصال إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم حقوقي؟

يمكنك الاتصال بمكتب عضو مجلس النواب شاندرا باسم-721-8075 أو مكتب عضو مجلس مدينة أوتاوا تيريزا كافانا على الرقم 613-580-2477.

MPP Chandra Pasma: 613-721-8075

Ottawa City Councillor Theresa Kavanagh: 613-580-2477 

---

PERSIAN

لطفا توجه داشته باشید که در حالی که این اطلاعات بر اساس قانون اجاره های مسکونی است، مشاوره حقوقی محسوب نمی شود. شما به شدت تشویق به دنبال مشاوره حقوقی از خدمات حقوقی جامعه، یک وکیل، و یا یک وکیل. 

لطفا توجه داشته باشید که در حالی که این اطلاعات بر اساس قانون اجاره های مسکونی است، مشاوره حقوقی محسوب نمی شود. شما به شدت تشویق به دنبال مشاوره حقوقی از خدمات حقوقی جامعه، یک وکیل، و یا یک وکیل. 

--

به ساکنان 2935 ریچموند جاده - برخی از اطلاعات در مورد حقوق شما به عنوان مستاجر:

اخیرا صاحبخانه شما اطلاعیه های تخلیه را برای بازسازی ساختمان صادر کرده است. در اینجا یک مرور کلی سریع از حقوق شما به عنوان مستاجر، همراه با لینک به منابع و اطلاعات بیشتر است. لطفا توجه داشته باشید که در حالی که این اطلاعات بر اساس قانون اجاره های مسکونی است، مشاوره حقوقی محسوب نمی شود. شما به شدت تشویق به دنبال مشاوره حقوقی از خدمات حقوقی جامعه، یک وکیل، و یا یک وکیل.

--

صاحبخانه من چقدر باید به من اطلاع دهد تا برای بازسازی حرکت کنم؟

صاحبخانه باید 120 روز به شما اطلاع دهد.

---

ایا باید همانطور که صاحبخانه می گوید حرکت کنم؟

شما می توانید با اطلاعیه تخلیه در هیئت مدیره صاحبخانه و مستاجر مبارزه کنید اگر فکر می کنید که اطلاعیه تخلیه عادلانه نیست، یا اگر فکر می کنید که بازسازی ها انجام نخواهد شد، یا اگر فکر می کنید که بازسازی ها نباید واحد شما را در حالی که انجام می شود خالی باشد.

---

اگر بازسازی ها ادامه یابد یا من تصمیم بگیرم که حرکت کنم چه؟

شما حق دارید که پس از اتمام کار به اپارتمان خود برگردید. صاحبخانه باید همان سطح اجاره ای را به شما ارائه دهد که اگر هرگز نقل مکان نکرده اید (به این معنی که سطح فعلی اجاره شما، به علاوه افزایش محدود مجاز تحت قانون اجاره های مسکونی اگر بیش از یک سال اواره شوید). اگر می خواهید از این حق استفاده کنید، باید قبل از نقل مکان، به صاحبخانه اطلاع دهید.

این که ایا شما تصمیم به بازگشت یا پیدا کردن مسکن جدید به طور دائم دارید، صاحبخانه باید به شما سه ماه اجاره به عنوان غرامت ارائه دهد. اگر تصمیم به بازگشت بگیرید، صاحبخانه ممکن است برای دوره ای که در جای دیگری زندگی می کنید، اجاره به شما پیشنهاد دهد، اگر کمتر از سه ماه باشد.

---

اگر صاحبخانه بیش از سه ماه اجاره به من پیشنهاد دهد چه می شود اگر من موافقت کنم که برنگردم یا زودتر نقل مکان کنم؟

شما می توانید این پیشنهاد را در صورت انتخاب بپذیرید، اما مجبور نیستید ان را بپذیرید. عدم پذیرش ان حقوق شما را برای بازگشت یا جبران اجاره سه ماهه تغییر نمی دهد.

---

چقدر باید تصمیم بگیرم؟

تا زمانی که هیئت مدیره صاحبخانه و مستاجر به نفع صاحبخانه تصمیم نگیرد، مجبور نیستید واحد را تخلیه کنید. اگر تصمیم بگیرید که اجاره نامه خود را به پایان برسانید و به جای دیگری نقل مکان کنید یا در حالی که منتظر بازگشت به اپارتمان خود هستید، فقط باید 10 روز قبل از اطلاع صاحبخانه N13 ارائه دهید.

اگر می خواهید به اپارتمان خود بازگردید، لازم نیست منتظر تصمیم LTB باشید، اما اطمینان حاصل کنید که صاحبخانه خود را به صورت کتبی از تمایل خود برای بازگشت به واحد خود مطلع کنید.

---

اما صاحبخانه به من گفت که باید تا این هفته تصمیم بگیرم. حقیقت داره؟

صاحبخانه می تواند انتخاب کند که به شما پیشنهاد جبران خسارت دهد که بالاتر از انچه که توسط قانون مورد نیاز است و مهلتی را برای پذیرش این پیشنهاد تعیین می کند. اما عدم پذیرش این پیشنهاد به حق شما برای جبران خسارت یا حق بازگشت به اپارتمان شما پس از بازسازی پایان نمی دهد.

---

صاحبخانه گفت که من باید توافقنامه ای را برای حرکت امضا کنم. باید اینکارو بکنم؟

نه، شما مجبور نیستید توافقنامه ای را برای حرکت امضا کنید مگر اینکه انتخاب کنید. توصیه می شود که شما یکی را بدون مشورت با کسی برای مشاوره حقوقی امضا نکنید.

---

برای مشاوره حقوقی یا یافتن اطلاعات بیشتر به کجا بروم؟

برای اطلاعات بیشتر در مورد حقوق خود را در طول renoviction، بازدید از جامعه اموزش حقوقی انتاریو وب سایت:

Being evicted for renovations - CLEO (Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario)

برای یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه ادامه، بررسی کنید:

Can my landlord make me move out for repairs or renovations? - Steps to Justice

برای مشاوره حقوقی، می توانید با خدمات حقوقی اجتماعی اتاوا، یک وکیل یا یک وکیل تماس بگیرید. اطلاعات تماس برای خدمات حقوقی جامعه اتاوا در اینجا است:

Contact Us - Community Legal Services of Ottawa / Services juridiques communautaires d'Ottawa (clsottawa.ca)

انجمن حقوقی انتاریو یک سرویس ارجاع وکیل را اداره می کند که می تواند نام یک وکیل یا وکیل را که مایل به ارائه مشاوره حقوقی رایگان تا 30 دقیقه است، ارائه دهد. شما می توانید این خدمات را در اینجا پیدا کنید: 

Law Society Referral Service (lso.ca)

برای منابع اضافی در اتاوا، راهنمای مستاجر MPP Chandra Pasma را بررسی کنید:

2024 Tenant Guide - Chandra Pasma 

اگر به کمک برای درک حقوقم نیاز داشته باشم با چه کسی می توانم تماس بگیرم؟

شما می توانید با دفتر MPP Chandra Pasma در 613-721-8075 یا دفتر مشاور شهر اتاوا ترزا کاوانا در 613-580-2477 تماس بگیرید.

MPP Chandra Pasma: 613-721-8075

Ottawa City Councillor Theresa Kavanagh: 613-580-2477 

Latest posts

Share this page

Reach out

Connect With Us
Sign up for updates
Invite Sean to an event

Connect with Sean